اتوماسیون اداری

معرفی اجمالی

مجموعه سیستمهای الکترونیکی برای ذخیره و بازیابی و مبادله اسناد ، اطلاعات و مکاتبات اداری است. این سیستم بستری برای ثبت و گردش نامه ها و فرمهای سازمانی فراهم می کند که باعث منظم شدن و سریع شدن تعاملات درون و برون سازمانی می شود.