مدیریت ارتباط با مشتری

معرفی اجمالی

مجموعه جامعی از فرآیندهای برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل فعالیتها در جهت شناسایی، جذب، توسعه، حفظ مشتریان سودآور است، این سیستم شامل اتوماسیون فعالیت‌های فروش و بازاریابی است که باعث تسهیل و بهبود روابط بین مشتری و کارمندان شرکت می‌شود. سازمان‌ها با استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد را افزایش دهند.