مدیریت و برنامه ریزی تولید

معرفی اجمالی

روشی یکپارچه برای برنامه ریزی مالی و عملیاتی تولید، برای شرکت های تولیدی است که از فرایند ساخت یک محصول شروع و تا نگهداری و تعمیرات آن ادامه دارد. این سیستم شامل امکان سنجی ساخت محصول و شناسایی مراحل تولید و برنامه ریزی احتیاجات مواد اولیه ، کنترل عملکرد تولید و کنترل کیفیت و نگهداری و تعمیرات است.