مقایسه اشتراک ها
نوع اشتراکپایهماهراختصاصی
تعداد معاملات جاری
ماژول بازاریابیدارددارددارد
ماژول فروشندارددارددارد
ماژول مالیندارددارددارد
قیمت سالانه روی سرور شخص7/200/00016/800/00025/450/000
کاربربه ازاری ۱۰ کاربربه ازاری۳۰کاربرنامحدود
قیمت ماهانه به صورت ابری150/000350/000ندارد
کاربربه ازاری ۱ کاربربه ازاری۳ کاربر
ماژول بازاریابی
پایهماهراختصاصی
جستجو عمقی و پیشرفتهندارددارددارد
فیلتر ستون های نمایشیدارددارددارد
خروجی word – pdf – Excelندارددارددارد
مدیریت کاربران کلیدی و مخاطبین نامحدوددارددارددارد
ارسال اطلاعات به صورت دسته ایی سرنخ ها به بازاریاب هاندارددارددارد
ماژول فروش
پایهماهراختصاصی
جستجو عمقی و پیشرفتهندارددارددارد
فیلتر ستون های نمایشیدارددارددارد
خروجی word – pdf – Excelندارددارددارد
مدیریت کاربران کلیدی و مخاطبین نامحدوددارددارددارد
ارسال اطلاعات به صورت دسته ایی سرنخ ها به بازاریاب هاندارددارددارد
تعداد کاریز
تعداد سرنخ در بانک سرنخ
تعداد فرصت در بانک فروش
تعداد سرنخ جاری
تعداد فرصت جاری
گزارشات
آرشیو
To Do list
اکستنشن مدیریت وظیفه
روند پیگیری
کمپین و امور مشتریان
تقویم شخصی
مدیریت اسناد و فایل
مدیریت مخاطبین
جستجو عمقی در کل اطلاعات ثبت شده
یادداشت و یاد آوری هوشمند
احراز و تمیز سازی اطلاعات
ثبت فعالیت نامحدود روی هر مشتری
یادآور اختصاصی فعالیت بر روی هر مشتری
صدور پیش فاکتور سازمانی
تعریف اطلاعات محصول و قیمت
محاسبه پورسانت اختصاصی
شیوه آشنایی