صدای مشتری (انتقادات و پیشنهادات)

مشتری یک فرد خارجی در سازمان ما نیست، بلکه او جزئی از سازمان ماست.