مدیریت منابع انسانی

معرفی اجمالی

رویکردی استراتژیک و پایدار برای شناسایی، جذب ، توسعه کارمندان و ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد در کارکنان یک سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمان است. این سیستم از فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، ارزیابی و نظام های انگیزشی کارکنان پیشتیبانی می کند.