ارائه MyProcess BPMS در کشور ارمنستان

“ارائه MyProcess BPMS در کشور ارمنستان”

طی ارائه های مختلف و تشریح قابلیت های مختلف MyProcess BPMS به یک شرکت فعال در حوزه مالی و حسابداری از کشور ارمنستان ، ارئه این محصول در آن کشور آغاز شد.