برپایی غرفه در دومین نمایشگاه صدرا۲

(صنعت، دانشگاه، راه اشتغال)

برپایی غرفه در دومین نمایشگاه صدرا۲ (صنعت، دانشگاه، راه اشتغال)

در این نمایشگاه، اساتید و دانشجویان با روند اجرای مراحل تحلیل و پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار و استاندارد BPMN و سامانه BPMS آشنا شدند و شاهد تکنیکهای فرآیندکاوی به روز دنیا در یک محیط عملی بودند.

در این نمایشگاه جناب آقای دکتر نعیمی ریاست دانشگاه آزاد، جناب آقای دکتر طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد، جناب آقای دکتر نقش ریاست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه،استاندار و … از دستاوردهای شرکت مای دیتا بازدید به عمل آوردند.