خدایی مدیر ترس داره
ترس از اینکه حرفی بزنی که باعث بشه فکر کنه در جا زدی
ترس از اینکه از چشمش بیوفتی
ترس از اینکه حقوقت رو بالا نبره
ترس از اینکه پیشنهاداتی که میدی مفید واقع نشه
ترس از اینکه نتونی کمکش کنی تا از جهت کارمندش خیالش راحت نباشه
ترس از اینکه به وجود کارمندش افتخار نکنه
خدایی مدیر ترس داره :))
#MyData
#BPMS
MyData-co مای دیتا (BPMS-ProcessMining)