خلاقیت

در #مای دیتا، آینه با آدم حرف می زنه😊
خلاقیت یکی از همکاران برای ایجاد کمی لبخند …

آینه: برای من سخته این حجم زیبایی رو انعکاس بدهم 😊