به نظر شما چه چیزی میتونه بزرگ باشه!؟
اونقدری که در قاب چشمای ما جا میشه ولی در باور ما هنوز نه!…
#Big
#MyData
#bpms