فرآیند های پارک فاوا

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیندهای متعددی در حوزه های مختلف، در سامانه ی مدیریت فرآیندهای کسب و کار MyProcess ، با نام سفاوا، پیاده سازی شده است. در هریک از این حوزه ها، فرآیندهای جدیدی نیز در حال توسعه هستند. به صورت کلی فرآیندهای پارک فاوا را میتوان به چند دسته مختلف تقسیم بندی کرد.

۱-فرآیندهای ارتباط با پیمانکاران:

ثبت شناسنامه قرارداد، پیمانکار، پروژه ها و همچنین فرآیند ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار

پس از ورود اطلاعات مربوط به پروژه های انجام شده توسط پیمانکاران و قراردادهای مربوط به آن، در سامانه مدیریت فرآیند پارک فاوا، پیمانکار میتواند با ورود به کارتابل خود صورت وضعیت خود را ثبت و جهت ارزیابی به مرحله بعدی ارسال کند. به این شکل که با انتخاب قرارداد موردنظر و ریزفعالیتهای ثبت شده، اطلاعات دقیقی در مورد صورت وضعیت تخمین زده شده و اجرا شده وارد کنند.  سپس در دو گام بعدی صورت وضعیت ثبت شده، توسط ناظرِ قرارداد ِمربوطه و دفترِ فنی مورد بررسی قرار میگیرد و درصورت نیاز مواردی را به صورت مستقیم اصلاح میزند و یا رد میکند که این موارد به پیمانکار نیز اطلاع رسانی میشود. سپس واحد مجری برای موارد تایید شده، تامین اعتبار انجام میدهد و در گام بعدی در صورت تایید مقام مجاز، فرآیند برای صدور چک و پرداخت به پیمانکار و ثبت اطلاعات مربوط به آن به امور مالی ارسال میشود و پس از انجام کارهای مربوطه به پیمانکار اطلاع رسانی میشود. در صورت عدمِ تاییدِ درخواست، توسطِ مقامِ مجاز، این فرآیند به کاربر دفتر فنی برای بررسیِ موارد رد شده و اصلاح کار برگشت داده میشود.

۲-فرآیندهای مرتبط با واحدهای فناور:

ثبت و مدیریت شناسنامه واحد فناور، ثبت درخواستها و سوالات واحد فناور

فرآیند ارسال درخواست واحد فناور که یکی از فرآیندهای ارتباط واحدهای فناور عضو پارک  ICT با پارک فاوا است، به این منظور ایجاد شده است که واحد فناور درخواست ها و سوالات خود را بتواند به صورت آنلاین اعلام و پاسخ آن را دریافت نماید. هریک از سوالات و درخواستها با توجه به موضوع سوال به صورت خودکار، به کارشناس مرتبط آن، جهت پاسخگویی ارجاع داده میشود.

۳-فرآیندهای درون سازمانی :

اطلاع رسانی ایمیل و پیامک به کاربران مختلف، درخواست کالا، درخواست خرید کالا که در تصاویر زیر نمای کلی از فازهای این فرآیندها را مشاهده میکنید.( توجه داشته باشید جزئیات فرآیندها در این نمودارها ترسیم نشده است)

تمام کارمندان پارک فاوا، قابلیت شروع فرآیند درخواست کالا، جهت تهیه کالاهای موردنیازشان، را درون سیستم مدیریت فرآیند مای پروسس پارک فاوا (سفاوا) دارند. فرآیند درخواست کالا، با اعلام درخواست هر یک از کارکنان شروع میشود و ابتدا درخواستشان توسط مسئول واحد مربوطه، بررسی و موردتایید قرار میگیرید و در صورت تایید ایشان، مسئول انبار تعداد اقلام قابل تامین از انبار را مشخص میکند، این درخواست توسط مقام مجاز و رئیس پارک موردتایید قرار میگیرد و در نهایت مواردی که قابل تامین از انبار هست توسط انبار تحویل متقاضی داده میشود و مواردی که قابل تامین از انبار نیست درخواست خرید خودکاری به تفکیکِ گروه کالاهای موردنیاز ، ایجاد میشود و ادامه روند، در فرآیند درخواست خرید کالا  ادامه پیدا خواهد کرد.

در فرآیند درخواست خرید کالا اقلام موردنیاز و تعداد آن از قبل در فرآیند درخواست کالا مشخص شده است و برای تخمین اولیه اعتبار موردنیاز درون کارتابل مسئول خرید قرار میگیرد و پس از تعیینِ هزینه ی واحدِ هر یک از کالاهای موردنیاز، اعتبار موردنیاز به مسئول واحد متقاضی اعلام میشود که در صورت تامین اعتبار، فرآیند به مرحله بعدی میرود. در ادامه فرآیند اگر گروه کالاها، از کالاهای خدمات شهری و یا انفورماتیک باشد باید درخواست توسط مسئولین فنی مربوطه بررسی و در صورت تایید ایشان فرآیند ادامه پیدا میکند. سپس درخواست خرید به مقام مجاز ارجاع داده میشود تا ایشان ادامه کار را تایید کنند و در صورت تایید، فرآیند برای خرید، به دست مسئول خرید میرسد، پس از خرید و در صورت تامین اعتبار کافی، با اپلود مدارک موردنیاز، کالاهای خریداری شده به انباردار تحویل داده میشود، و پس از آن کالاهای درخواست شده به کاربر متقاضی تحویل داده میشود.

درخواست کالا در پارک علم و فناوری ICT

درخواست خرید کالا در پارک فاوا