فقط شروع کن

اولین بار که اومدم سرکار، بعد از اینکه ساعت پنج کارم تموم میشد فقط میتونستم بخوابم و هیچ انرژی برای انجام هیچ کاری نداشتم. اون موقع ها تعجب میکردم چطوری بعضی ها بعد از کار تازه میرفتن باشگاه یا فیلمای آموزشی میبینن🥴

بعد از سه چار ماه، فهمیدم اونا آدمای خاصی نیستن و حتی شاید اکثر اوقات انگیزه خاصی هم از انجام دادن اینکارها نداشته باشن، ولی خودشونو میندازن توی اون کار و فقط انجامش میدن چون میدونن نتیجش خوبه

منم خودمو انداختم توی کار. برای اینکه مجبور بشم، باشگاه ثبت نام کردم و مربی گرفتم و به زور پولی هم که دادم، رفتم باشگاه😂 برای بقیه جنبه های زندگیم هم سعی کردم همینکارو بکنم

الان چند سال از اون موقع میگذره و نتیجه اینکار رو بارها و بارها دیدم

💡فقط شروع کن🙃 …