شرکت مای دیتا در نخستین روز بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری وفن بازار 

شرکت مای دیتا در نخستین روز نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری و فن بازار میزبان رییس کل اداره گاز .