هم اندیشی اتاق بازرگانی با شرکت مای دیتا

طی جلسه‌ی کارشناسان فنی اتاق بازرگانی با مدیر عامل شرکت مای دیتا تفاهم نامه ای در ارتباط با برگزاری جلسات تحلیل نیاز کارخانجات و شرکت های عضو این اتاق صورت گرفت.

 اتاق بازرگانی قول همکاری بیشتر با شرکت مای دیتا جهت معرفی نیرو متخصص و همچنین همکاری جهت بهینه سازی و بهبود فرایند های سازمانی اعضا اتاق بازرگانی را داد.