پاییز

خدا را شکر ، پاییز امسال شرکت با پاییز پارسال فرق داره

👈 استفاده کنندگان محصولات شرکت میلیونی شدند
👈 یک پروژه ملی به پروژهای ملی ما اضافه شد
👈 تعداد همکاران ما سه برابر شده
👈 BPMS ما داره هوشمند میشه
👈 تعداد محصولات تولیدی شرکت دو برابر شده
👈 سازمانهای کشور به شدت به خرید BPMS رو آوردند و استقبال خیلی بیشتر شده

نمیدونم چرا حس میکنم طبیعت بیرون شرکت هم زیباتر شده 😊

خدا را شکر

مشاهده پست