پیشرفت تیم های فنی
بهترین راه های پیشرفت تیم های فنی،به چالش کشیده شدن اون تیم توی حل مسائل و مشکلات و چالش های جدیده و استفاده از امکانات بروز هست ،و همچنین نگه داری و توسعه سیستم های قدیمی تر

حالا مگه هر دو این ها باهم میشه ؟
فعلا که ما اینجا تونستیم