یکی از لذت های مدیر بودن

یکی از لذتهای مدیر بودن وقتی هستش که میخوای حقوق ها رو پرداخت کنی
در سایت بانک، لیست حسابدار رو تایید میکنی …

واسط روزی چندین نفر، تو هستی …

لذت خاصی داره

خدا را شکر


مشاهده پست