چند روزی میشه ک در شرکت مای دیتا دوره کاراموزی خودم روشروع کردم
در طی این مدت ممکنه شناخت نسبتا کمی پیداکرده باشم اما همین تجربیات تابه الان هم برام خیلی ارزشمند بوده.
شاید بپرسین ازچه جهت؟ 
زمانی ک به اطرافم نگاه میکنم و خودم رو در جمع دوستایی میبینم ک مهمترین دغدقه شون پیشرفت هر روزی خودشون و دوستاشون هست، لذت میبرم یک community کوچک اماجذاب ؛
جذاب برای دستاورد های موفقشون، برای فعالیت های گروهیشون، جذاب برای دوستی هاشون
برای کمک هاشون و مهربونی هاشون و برای پررنگ ترین بخشش که مدیر عاملشون هست؛
که شرکت رو برارزش های درستی پایه گذاری کردن
و مداوم درتلاش برای پیشرفت تک تک بچه ها در کنار رشد کلی شرکت هستن
مای دیتا سکون نداره و درحال ترقیه
چیز زیادی نگذشته اما
خانواده مای دیتا درنظرم خانه ای امن برای رشد تداعی میشه خونه ای که شاید ازش خیلی کم وجودداشته باشه.