شروع لیگ فوتبال دستی مای دیتا

شرکت مای دیتا در نمایشگاه دستاورد های پژوهش،فناوری و فن بازار

شرکت مای دیتا در سومین روز بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری و فن بازار

شرکت مای دیتا در دومین روز بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری و فن بازار

شرکت مای دیتا در نخستین روز بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری وفن بازار 

شرکت مای دیتا در نخستین روز بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری وفن بازار