هم اندیشی اتاق بازرگانی با شرکت مای دیتا

حضور شرکت مای دیتا در نمایشگاه کاروتک دانشگاه صنعتی اصفهان

شهرداری اصفهان نیز به جمع مشتریان مای دیتا اضافه شد

طرح مسئولیت اجتماعی شرکت مای دیتا

رونمایی از دو محصول جدید شرکت مای دیتا با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

تسهیل در اخذ گواهی افتا به کمک MyProcess BPMS

مصاحبه رادیویی با مدیر عامل شرکت مای دیتا آقای مهندس سید امیررضا مرتضوی