تند نرو


گاهی باید فقط مجسمه بود
ندید
نشنُفت
فقط
سکوت کرد
#خدا به جای تو
میبینه
میشنوه
و…
گاهی باید مجسمه بود
(مژده لواسانی)

پ.ن: چه خسته بشم چه نشم گاهی موقا همینجوری استپ میزنمو هیچ کاری نمیکنم، فقط فکر میکنم، آروم که شدم با قدرت و سرعت مطمئنه میرم.😉
هیچ جا هیچ خبری نیست، تند نرو
لازمه هرازچندگاهی ترمزدستیتو بکشی و به مثل این جمله‌ها فکر کنی…
شما تو محیط کارتون چه تابلو یا جمله هایی دارین که تاثیرگذاره؟ بنویسید برام😌