حضور شرکت مای دیتا در نمایشگاه INOTEX 2023(19 الی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)

INOTEX اکنــون بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رویدادهــای ســال در حــوزه نــوآوری و فنــاوری کشــور شــناخته می شـود و پل ارتباطى بين بازرگانان، فناوران، صنعت گران و محققين کشورهاى گوناگون مى باشد که تنها براى نمايش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پيرامون آنها برگزار نمى گردد، بلکه اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى کيفي، آخرين پيشرفت هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده هاى اقتصادى – تکنولوژیکی نيز در خلال برگزارى نمايشگاه مورد تبادل قرار مى گيرند.