وقتی مشتری میگه BPMS را از شما می خریم، فرآیندهای رو خودمون تحلیل و پیاده سازی میکنیم، فرآیندها … 😐

مشاهده پست