سه صفر .
بنظرتون هزینه پیاده سازی یک فرآیند روی یک BPMS چه قدر میتونه باشه؟
حالا سوال کلیدی تر عدم پیاده سازی همون فرایند توی یک سازمان چه قدره میتونه ضرر برسونه؟
پاسخ سه تا صفره ، هرچه قدر پیاده سازی یک فرآیند هزینه برد عدم وجود همون فرایند به اندازه سه تا صفر جلوی اون عدد ضرر میرسونه به سازمان تون .
میگی نه ؟ امتحان کن 🙂