مصاحبه رادیویی با مدیرعامل شرکت مای دیتا آقای مهندس سید امیررضا مرتضوی