بازدید دانشجویان و هیأت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد از شرکت مای دیتا

بازدید دانشجویان و هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از شرکت مای دیتا

هم اندیشی اتاق بازرگانی با شرکت مای دیتا

حضور شرکت مای دیتا در نمایشگاه فن نما ۲۰۲۳