مصاحبه با کارشناس ارشد Back-End سیستم

مقایسه BPMS و ERP، کدامیک بهتر است

رونمایی از MyProcess BPMS در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رونمایی سامانه سفاوا سومین پروژه ملی شرکت مای دیتا

موفقیت MyProcess BPMS در صنایع گیتی پسند

معرفی سامانه MyProcess BPMS شرکت مای دیتا

قابلیت ریسپانسیو سامانه MyProcess BPMS