کارشناس ارشد معماری سیستم و توسعه فرآیندها

مصاحبه با کارشناس ارشد تحلیل و فرآیند کاوی سیستم

مصاحبه با کارشناس ارشد Back-End سیستم