سه صفر، آرش (کارشناس فنی Back-End سیستم)

بهترین مشاور ها، مرتضوی (مدیر عامل)

فرایند غیر اصولی، مرتضوی (مدیر عامل)

انگیزه، آرش (کارشناس فنی Back-End سیستم)

دانشگاه صنعتی اصفهان، مرتضوی (مدیر عامل)

نوشتن رزومه، مرتضوی (مدیر عامل)