یکی از لذت های مدیر بودن، مرتضوی (مدیر عامل)

دست نوشته، مرتضوی (مدیر عامل)

جشن تولد، حسام (کارشناس ارشد Front-End)

بالا به پایین، رسول (کارشناس ارشد معماری سیستم و توسعه فرایندها)

جلسه آموزش، حسام (کارشناس ارشد Front-End)