مدیر شرکت یک آدم فنی، مرتضوی (مدیر عامل)

همکار، رفیق، آرش (کارشناس فنی Back-End سیستم)