تنوع کاری، حسام (کارشناس ارشد Front-End)

Birthday Wall Callender،مرتضوی (مدیر عامل)

علم بهتر است یا ثروت؟،مرتضوی (مدیر عامل)

نمایشگاه #الکامپ،حسام (کارشناس ارشد Front-End)

سه صفر، آرش (کارشناس فنی Back-End سیستم)

بهترین مشاور ها، مرتضوی (مدیر عامل)

فرایند غیر اصولی، مرتضوی (مدیر عامل)