انگیزه، آرش (کارشناس فنی Back-End سیستم)

دانشگاه صنعتی اصفهان، مرتضوی (مدیر عامل)

نوشتن رزومه، مرتضوی (مدیر عامل)

قلب تپنده فرآیندها، مرتضوی (مدیر عامل)

همکارایی از جنس خودت، حسام (کارشناس ارشد Front-End)

فکر بزرگ، رسول (کارشناس ارشد معماری سیستم و توسعه فرایندها)

مدیر شرکت یک آدم فنی، مرتضوی (مدیر عامل)